Pressemeddelelse fra Jazzhouse & Global, 26. juni

Jazzhouse flytter: Mere musik for pengene

Jazzhouse ønsker at bruge flere midler på præsentation og udvikling af musikken og har derfor besluttet at fraflytte sit lejemål i Niels Hemmingsensgade 10 ved årets udgang. Københavns Kommune, Jazzhouse, Global og VerdensKulturCentret (VKC) arbejder nu på at realisere en vision om at skabe et musikalsk kraftcenter på Nørrebro, hvor Jazzhouse den 1/1 2018 flytter ind på et fælles spillested med Global på VerdensKulturCentret (VKC), Nørre Allé 7 på Nørrebro.

Global og Jazzhouse er regionalt spillested med fælles administration og ledelse, men har hidtil boet på to forskellige adresser. Planen er nu at realisere en fælles lokation, så de to spillesteder til fulde kan få gavn af de synergier, som det vil afføde. Som en del af den nye strategi er det desuden hensigten, at både Global og Jazzhouse vil være koncertproducerende i andre venues og indlede partnerskaber med andre institutioner for derigennem at sikre de bedste betingelser for koncertproduktionen og tilgodese behovet for også at præsentere artister, der fordrer en større kapacitet end den, de to spillesteder har haft til rådighed i de eksisterende rammer.

Bjarke Svendsen, daglig og kunstnerisk leder på Jazzhouse og daglig leder på Global, udtaler:

“Først og fremmest ønsker Jazzhouse at bruge flere af vores midler på præsentation og udvikling af musikken frem for på husleje. For det andet ønsker Jazzhouse og Global – foruden at have en fast base – at agere flyvende spillested, der præsenterer koncerter på eksterne lokationer. Derigennem kan vi aktivere andre spillesteder, lokaler og publikummer end dem, vi hidtil har benyttet os af og henvendt os til. For det tredje indledte Jazzhouse og Global en administrativ fusion den 1. januar 2017. For at udnytte det fulde potentiale af denne konstruktion samler vi organisationen på ét kontor og ét spillested.

Visioner for et nyt fælles spillested
Global har længe haft ønske om forstærket brugsret over koncertsalen i VKC, hvor man siden 2006 har præsenteret koncerter. Global lejer sig pt. ind i salen to dage om ugen, mens salen resten af ugens dage benyttes af andre lejere. Derfor har Global ikke haft fuld fleksibilitet i forhold til booking af artister og ej heller haft mulighed for at optimere og vedligeholde salen med henblik på koncertpræsentation. Derfor ser man på Global også store perspektiver i den nye model. Kunstnerisk leder på Global, Peter Hvalkof, udtaler:

“Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en bedre løsning for de ansatte, frivillige, publikum og artister, når vi kommer til at operere under ét tag. Og lykkes det os at komme i mål med den nye vision, kan vi løfte rammerne omkring præsentationen af musikken, og koncertoplevelserne vil blive bedre.”

Den politiske proces og dialog omkring den nye struktur har fra alle parters side været præget af åbenhed og velvillighed, og derfor har beslutningsprocessen været smidig. Københavns Kommune har lyttet velvilligt og er indgået i en konstruktiv og visionær dialog om potentialerne i det nye set-up, og det samme gælder VKC.

På baggrund af orienteringerorientereringer og dialog med VKC, Global og Jazzhouse traf Kultur- og Fritidsudvalget under Københavns Kommune onsdag den 21. juni 2017 afgørelse om, at forvaltningen under Københavns Kommune har fået hjemmel til at indgå et partnerskab mellem VKC og Global/Jazzhouse om brugsretten af salen.

Jazzhouse og Global ser positivt på udsigterne til de forestående forhandlinger, da alle involverede parter ser de samme potentialer og visioner.

Bjarke Svendsen udtaler:

“På den baggrund føler vi os visse på, at vi nok skal lande en aftale, der er i både Globals og Jazzhouses interesse, men også i VKC’s. Det er ikke blot spillestederne og VKC, men hele matriklen, der får et kvalitativt løft. Vi ser frem til at blive en del af miljøet omkring VKC, og vi tror på, at vi lander en aftale, som er til gavn for de nuværende brugere, gæster og borgerne i Københavns Kommune – og ikke mindst til gavn for musiklivet i København”   

Fortsat forpligtet af gældende rammeaftaler
Jazzhouse og Global vil efter en eventuel sammenlægningsfusion stadig være forpligtet af den rammeaftale, de har indgået med Staten. Af denne fremgår, at Jazzhouse er forpligtet til at præsentere 190 koncerter årligt og Global 121. Tilsammen 311 koncerter om året, som i den nye konstruktion vil blive afviklet fra samme spillested samt på andre udvalgte spillesteder og i andre typer kulturinstitutioner. Fusionen vil altså ikke resultere i færre koncerter, men i stedet i en styrket organisation med større faglighed og ikke mindst flere midler at investere i spillestedernes  store passion: præsentation og udvikling af musikken.

Q&A:
For at imødekomme nogle af de spørgsmål, der måtte opstå, har vi udarbejdet en Q&A, der uddyber hvad ændringerne kommer til at betyde. Denne kan læses her. Skulle der være øvrige spørgsmål, beder vi om, at disse rettes til nedenstående presseansvarlig:

Kontaktperson ved pressehenvendelser:

Nicklas Damkjær:
Mail: nicklas@globalcph.dk
Tlf: +45 42 53 88 91